Technische Commissie Techniekbeoordeling

Persbericht

Publicatie DRT-lijst en DRD-lijst met indeling van spuittechnieken en spuitdoppen in driftreductie-klassen

Op 1 januari 2018 is het gewijzigde Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht geworden. Dit betekent dat bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt op het hele
perceel een spuittechniek moet worden gebruikt die de drift met ten minste 75 procent vermindert.

Voor het vaststellen van de driftreductie van spuittechnieken en spuitdoppen zijn twee meetprotocollen opgesteld die zijn vastgelegd in de Activiteitenregeling milieubeheer. Het uitgevoerde onderzoek wordt beoordeeld door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT).

De TCT heeft een lijst opgesteld met indeling van spuittechnieken in verschillende Drift Reducerende Techniek-klassen, de DRT-lij st. Daarnaast is een lijst opgesteld met indeling van spuitdoppen in Drift Reducerende Dop-klassen, de DRD-lijst.

In beide lij sten zijn de spuitdoppen en spuittechnieken opgenomen die voorheen in de ‘TCT-lijst met driftarme spuitdoppen en technieken’ waren opgenomen, aangevuld met een aantal nieuwe spuittechnieken of verbeterde versies van bestaande spuittechnieken. De eerste versies van de DRT-lijst en DRD-lijst zijn in december 2017 gepubliceerd op de site van de HelpdeskWater.

De DRT-lijst is deze maand uitgebreid met de volgende technieken:

– Munckhof MAS 3-rij en boomgaardspuit met VARIMAS uitgerust met spuitdoppen ten minste DRD 90% en maximaal toerental van 400 rpm op aftakas in DRT-klasse 97 5%.
– Munckhof MAS 3-rij en boomgaardspuit met VARIMAS en Randrij en-instelling uitgerust met spuitdoppen maximaal toerental van 400 rpm op aftakas ten minste DRD 90% en in DRT-klasse 99%.
– Windhaag voor de periode vanaf 1 mei tot 50% bladval van de windhaag in combinatie met standaardtechniek in DRT-klasse 75%.
– Windhaag voor de periode vanaf 1 mei tot 5 0% bladval van de windhaag in combinatie
met standaardtechniek en eenzijdig bespuiten van de buitenste gewasrij in DRT-klasse 90%.

Voor iedere spuittechniek op de DRT-lij st komt een informatieblad beschikbaar dat inzicht geeft in de kenmerken/eigenschappen van de spuittechniek, de werking daarvan en de randvoorwaarden/instellingen waaronder de techniek moet worden toegepast zodat de beoogde driftreductie ook daadwerkelijk wordt behaald. De informatiebladen worden na de zomer gepubliceerd op de site van de Helpdesk Water.

De DRT-lijst, DRD-lij st, informatiebladen en aanvullende informatie over driftreducerende spuittechnieken is te Vinden op:

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT mevr. C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06-5 1 10363 8, E-mail;

corine.baltus@rws.nl.

24/07/2018

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken